وكالت قضاوت سردفتری  ۹۷

جهت دریافت منابع و جزوات و
تست  وبرای آزمون وكالت ،
قضاوت ، سردفتری و ارشد ۱۳۹۷
عدد ( ۹۷ )  را بهشماره زیر
 در تلگرام ارسال نمایید.

۰۹۳۷۸۹۱۵۶۵۹

telegram.me/lawstreet

 

.

وكالت قضاوت سردفتری  ۹۷
۴٫۳ (۸۶٫۶۷%) ۳۳ votes